Notice: Trying to get property 'alias' of non-object in /www/merkuriusz-com-pl/components/com_k2/router.php on line 292
Walki o czyste powietrze ciąg dalszy

Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Object\CMSObject::$introtext in /www/merkuriusz-com-pl/plugins/content/spojnik/spojnik.php on line 15
czwartek, 25 luty 2021 21:42

Walki o czyste powietrze ciąg dalszy

z panią Jolantą Ratajczak – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – rozmawia Mariola Zdancewicz

Podczas naszej ubiegłorocznej rozmowy wśród planów wymieniła Pani kontynuację pracy na rzecz Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Jak wyglądała realizacja?

Program Priorytetowy Czyste Powietrze realizowany jest nieprzerwanie od 19 września 2018 roku. W ciągu blisko dwóch i pół roku funkcjonowania zasady Programu były kilkukrotnie aktualizowane. Wszystko po to, aby maksymalnie uprościć procedurę ubiegania się o dofinansowanie. Ostatnia duża zmiana nastąpiła w maju ubiegłego roku. Od tego momentu obserwujemy dynamiczny wzrost liczby osób chętnych do udziału w Programie. Uproszczenie zasad i systematycznie zwiększające się zaangażowanie gmin powodują, że coraz więcej Wielkopolan decyduje się na złożenie wniosku. Bardzo nas to cieszy, gdyż intensywnie pracujemy nad promocją Programu i dotarciem do mieszkańców naszego województwa. Zgodnie ze stanem na 12.02.2021 r. do WFOŚiGW w Poznaniu wpłynęło 16  485 wniosków. Najwięcej  z terenów powiatu: konińskiego (1  636), poznańskiego (1  400) oraz kaliskiego (964). W grudniu 2020 r. padła rekordowa liczba złożonych wniosków – 877.

Już 13 164 wnioski otrzymały pozytywną decyzję Zarządu o udzielenie dofinansowania, co daje około 97% realizacji Programu stawiając nas w czołówce wszystkich Funduszy w Polsce. 

WFOŚiGW w Poznaniu jest także liderem w liczbie zawartych z gminami Porozumień w sprawie wspólnej realizacji PP Czyste Powietrze. Do tej pory Porozumienia z Funduszem zawarło 120 wielkopolskich gmin i otrzymujemy dalsze deklaracje współpracy. Na 2021 r. rząd zaplanował prace nad rozwojem i przyśpieszeniem wdrażania Programu, w tym pakiet zachęt dla gmin, dzięki którym będą mogły powstać punkty konsultacyjne, w których każdy mieszkaniec otrzyma niezbędną pomoc.

Wspomniała Pani również o realizowanym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekcie wsparcia w dziedzinie wodno-ściekowej...

Tak i powiedziałam wtedy, że „Ochrona środowiska gruntowo-wodnego jest bardzo ważna, większość działań wokół adaptacji lub mitygacji zmian klimatu się z tym wiąże. W dalszym ciągu jest to dla nas priorytet”. I tak właśnie jest! Fundusz w porozumieniu z NFOŚiGW ogłosił w 2019 r. nabór wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Nabór skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Celem programu jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Przedsięwzięcia będą realizowane w latach 2019-2023. Jak dotąd, Fundusz podpisał trzydzieści umów w ramach tego programu na łączną kwotę ponad 82 mln zł.

Niezależnie od podejmowanych wspólnie z NFOŚiGW działań, Fundusz wspiera ochronę środowiska gruntowo-wodnego również w ramach samodzielnie realizowanych naborów wniosków. W tym roku, analogicznie do lat poprzednich, Fundusz ogłosił nabór na przedsięwzięcia związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej, skierowane do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Nabór wniosków będzie trwał do 16 kwietnia br., a beneficjentom tego naboru Fundusz udzieli pomocy finansowej w formie pożyczki z umorzeniem. 

Jak widać nasza aktywność w kontekście przedstawiania nowych ofert dla regionu jest bardzo duża. 

Dużym sukcesem okazał się program „Moja Woda” – budżet został wyczerpany w ciągu dwóch miesięcy od uruchomienia naboru!

Celem Programu Priorytetowego „Moja Woda” jest ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej również dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się (lub jest budowany) budynek mieszkalny jednorodzinny. Program przewiduje finansowanie instalacji do zbierania, retencjonowania oraz wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych), np. zakup i montaż zbiorników, instalacji rozsączających, czy systemów do nawadniania przydomowych ogrodów. Maksymalna kwota dofinansowania to 5 tys. zł.

Rzeczywiście, budżet Programu został wyczerpany bardzo szybko, czego skutkiem była konieczność  wstrzymania naboru wniosków o dofinansowanie. Zdawaliśmy sobie sprawę z dużego zapotrzebowania na tego rodzaju wsparcie finansowe, jednak skala zainteresowania Programem przerosła nasze oczekiwania. Bardzo nas to jednak cieszy. Świadczy to bowiem o tym, że mamy do czynienia z odpowiedzialnym działaniem społeczeństwa na rzecz walki z suszą oraz potrzebą dbania o środowisko i najbliższe otoczenie.

Pragnę jednak uspokoić wszystkich chętnych do skorzystania z Programu, którzy nie zdążyli złożyć wniosku w ubiegłorocznym naborze. Nie rezygnujemy z dalszych działań. W pierwszym kwartale  planujemy uruchomić kolejny nabór wniosków w Programie „Moja Woda”. O terminie i zasadach będziemy informować na naszej stronie internetowej www.wfosgw.poznan.pl.

Interesująca jest także propozycja wsparcia budowy odnawialnych źródeł energii w ramach Programu „Słoneczne Dachy”.  Na czym polega?

Program Słoneczne Dachy to wsparcie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych polegające na udzielaniu niskooprocentowanych i częściowo umarzalnych pożyczek nie tylko na odnawialne źródła energii takie jak instalacje fotowoltaiczne, ale także na szeroko pojętą termomodernizację budynków wielorodzinnych. W naborze finansowane są zadania polegające m. in. na modernizacji przegród zewnętrznych budynku, wymianie oświetlenia na energooszczędne, przebudowie systemów grzewczych oraz zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii. Do tej pory największym zainteresowaniem ze strony Wnioskodawców cieszą się przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych. 

Nabór „Słoneczne dachy” zostanie zakończony w dniu 01.03.2021 r. co nie znaczy, że nie będziemy pomagać dalej. Już został ogłoszony nowy „Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza w roku 2021” adresowany do znacznie szerszego katalogu beneficjentów niż tylko wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Wnioski w tym zakresie można składać do 12 marca br.

Nie zabrakło aktywności edukacyjnej – jesienią reprezentacja WFOŚiGW pojawiła się na Forum Energii i Recyklingu. Jakie tematy zostały poruszone?

Można powiedzieć, że udział WFOŚiGW w Poznaniu w Forum Energii i Recyklingu stał się już tradycją. Jesienią 2020 r. także zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w forum. Z uwagi na panujące obostrzenia, prezentacje oraz debaty przeniosły się do wirtualnego świata. Dyskusje toczyły się wokół takich tematów jak wykorzystanie odpadów w technologiach biorafineryjnych, mobilne magazynowanie energii z PV w czasie budowy farmy, legislacje dotyczące rynku OZE czy finansowanie inwestycji związanych z energetyką odnawialną. Prezentacją inaugurującą forum było wystąpienie Doradcy Energetycznego WFOŚiGW w Poznaniu Macieja Kołowskiego, który przybliżył uczestnikom Forum programy dofinansowań inwestycji w odnawialne źródła energii, realizowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu. Prelegent odpowiedział również na szereg pytań dotyczących Programu Mój Prąd i dofinansowania fotowoltaiki. Podsumowaniem forum była debata on-line z udziałem zaproszonych prelegentów.

Bardzo ważną rolę Fundusz pełni wspierając działania w ramach Edukacji Ekologicznej...

Tak, Fundusz od lat prowadzi działania, które stanowią istotne wsparcie dla szkół w Wielkopolsce. Ogłosiliśmy dwa nabory wniosków, w tym jeden z przeznaczeniem środków na doposażenie szkolnych pracowni dydaktycznych. W ramach tych naborów wpłynęło dwieście czterdzieści siedem wniosków na łączną kwotę ponad 11 mln zł. Podpisano umowy ze stu siedemnastoma beneficjentami na kwotę 4 648 190 zł. Pomimo pandemii udało się zrealizować działania w zakresie konkursów, szkoleń i warsztatów, które głównie odbywały się on-line. Doposażono pracownie w sprzęt dydaktyczny, służący poszerzaniu wiedzy na temat OZE, ale również szeroko pojętej ochronie środowiska naturalnego.

Fundusz udzielił także wsparcia strażakom. To ważna pomoc, dotyczy nas wszystkich.

Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem spójności społeczeństwa. Nie można na nim oszczędzać i trzeba pomóc na ile to możliwe. W 2020 roku Fundusz ogłosił cztery nabory na dofinansowanie samochodów oraz specjalistycznego sprzętu do wyposażenia jednostek OSP z terenu województwa wielkopolskiego, jak również komend miejskich i powiatowych PSP. Ze środków WFOŚiGW w Poznaniu oraz NFOŚiGW dofinansowano zakup pięćdziesięciu dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP na łączną kwotę blisko 19 mln zł. Ponadto, zakupiono sprzęt i wyposażenie dla stu dwudziestu jednostek OSP. W ubiegłym roku ogłoszony został również nabór dla komend PSP na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek, jak i wyposażenia ochrony osobistej strażaków, w ramach którego, doposażono jednostki w sprzęt pozwalający zapobiegać rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2. Fundusz podpisał pięćdziesiąt dwie umowy z komendami PSP na zakup powyższego sprzętu i wyposażenia na łączną  kwotę ponad  3 mln zł.

Mówiąc o doposażeniu straży w sprzęt związany z pandemią trzeba wspomnieć również o przekazaniu przez Fundusz środków na zakup namiotów, które oprócz wykorzystania do działań ratowniczych mogą także stanowić moduł do budowy szpitali polowych oraz miejsc kwarantanny przy szpitalnych izbach przyjęć, dla osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Namiot dzięki swojej budowie konstrukcyjnej opartej na pneumatycznym stelażu jest gotowy do użycia przez strażaków w ciągu kilku minut. To sprzęt, który może również służyć jako „szpital polowy” w przypadku prowadzenia akcji ratunkowej z udziałem większej liczby poszkodowanych.

Jakie wyzwania związane z ochroną środowiska czekają na nas w kolejnej dekadzie XXI wieku? 

Rola Funduszu jako instytucji finansującej przedsięwzięcia służące ochronie środowiska systematycznie wzrasta. Udzielając wsparcia finansowego ułatwiamy, a często też umożliwiamy realizację  przedsięwzięć z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Zawsze bacznie obserwujemy i reagujemy na pojawiające się potrzeby związane nie tylko z ochroną środowiska. Ochrona zdrowia to dziedzina, która nabrała w ostatnim roku szczególnego znaczenia. W walce z pandemią udzieliliśmy dużego wsparcia finansowego szpitalom, fundacjom i organizacjom pozarządowym. W 2020 roku ogłosiliśmy nabór  wniosków na przedsięwzięcia w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych wytworzonych w związku z przeciwdziałaniem SARS-CoV-2, którego drugą edycję ogłosiliśmy także w tym roku. Nabór w ramach Programu trwa od 01.02.2021 do 30.06.2021. Fundusz przeznaczył na ten cel 200 000,00 zł. W ciągu najbliższych lat kluczowym zagadnieniem będzie kontynuacja starań o jak najwyższą jakość powietrza i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. W tym celu kontynuowane będą programy priorytetowe rozpoczęte w ubiegłych latach, w szczególności Program Priorytetowy Czyste Powietrze, którego czas realizacji przewidziano na okres dziesięciu lat. Nasza współpraca z jednostkami samorządowymi układa się bardzo dobrze, co przekłada się na wzrost liczby beneficjentów korzystających z dofinansowania. Ważnym wyzwaniem jest również susza spowodowana zachodzącymi od wielu lat zmianami klimatu. Zwiększenie retencji wody, również dzięki wsparciu finansowemu z Programu Moja Woda, będzie istotnym elementem walki z suszą.  Ponadto, priorytetem jest też dalszy rozwój rynku OZE i popularyzacja „zielonej energii” w Polsce. Tu ważnym aspektem jest  możliwość korzystania przez wszystkich mieszkańców Wielkopolski z usług doradczych realizowanych w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego.

Warte uwagi

Organizujemy eventy firmowe

event1

Dom Wydawniczy Netter – wydawca magazynu Merkuriusz Polska prowadzi również działalność w obszarze organizowania konferencji, zjazdów, jubileuszy oraz „lecia” firm. Możemy pochwalić się ciekawymi rozwiązaniami, pełnym oddaniem w realizację danego projektu i fantazją. Najważniejszy dla nas jest zleceniodawca i to jemu służymy całą naszą wiedzą, dlatego uważamy, że warto być właśnie z nami.

Więcej…

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.